• +420 604 613 233, +420 605 432 741
 • alternis@alterniszs.cz
 • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

ALTERNIS, zapsaný spolek, zahajuje realizaci projektu Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů, č. 0014/2019/ACF/2 financovaného z programu Active Citiziens Fund

Motto:
Změň společnost.
S odvahou.

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Východiska

JEDNOTNOST x TRANSPARENTNOST x RYCHLOST

Projekt ve svých vizích směřuje k těmto cílům:

 • Zmocněné participující dítě a jeho rodiče procházející rozvodovým konfliktem
 • Efektivní a rovnocenná spolupráce na poli platformy pravidelných interdisciplinárních setkání zástupců VS, neziskového sektoru a soudů
 • Informovaná široká veřejnost i ohrožené děti
 • Posílení kapacit a udržitelnosti spolku ALTERNIS

Dílčích cílů bude dosahováno prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit.

Dne 21. 10. 2020 bylo v Třebíči realizováno první setkání interdisciplinárního týmu v rámci projektu „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“. Počet členů interdisciplinárního týmu byl limitován celospolečenskými opatřeními nouzového stavu. I přes tuto nepřízeň se podařilo zajistit mezioborové zastoupení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu a návazných služeb odborné pomoci na místní úrovni spolupodílejících se na zmocňování participujícího dítě, jehož rodiče procházejí rozvodem. Týmem ALTERNIS byly představeny cíle projektu a jeho klíčové aktivity s primárním zaměřením na aktivitu „Efektivní interdisciplinární spolupráce“. Sdíleny byly možnosti pravidelné interdisciplinární spolupráce v aktuálních celospolečenských podmínkách. Vyvstala shoda využít pro setkání interdisciplinárních týmů možností vzdálených on-line přístupů. Reflektována byla dosavadní úroveň součinnosti aktérů interdisciplinární spolupráce a identifikovány příležitosti zefektivňování součinnosti v kontextu zmocňování dítěte. Motto: „Změň společnost. S odvahou.“ je výzvou nejen ve vazbě na projekt samotný, ale i s ohledem na celospolečenské dění.

Právě dnes 27. 11. 2020 bylo realizováno druhé setkání interdisciplinárního týmu v rámci  projektu  „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“ kterého se účastnili zástupci soudu, orgánu sociálně právní ochrany a podpůrných služeb. Tentokrát se setkání se uskutečnilo částečně formou offline, abychom dodrželi počet osob a pro další zájemce o účast na setkání byla využita možnost online. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře ale s plným soustředěním na plnění bodů programu. Naše pozornost byla zaměřena na proces opatrovnického řízení, ve kterém jsou hlavními aktéry soud, orgány sociálněprávní ochrany a neziskové organizace. Jedním z transparentních výstupů je shoda na názvu naší aktivity v rámci opatrovnického řízení – Třebíčská praxe. I tento počin reflektuje naše motto: „Změň společnost. S odvahou.“

Dnešní setkání Interdisciplinárního týmu bylo zaměřené na participaci dítěte v opatrovnickém řízení. Naši hosté, Mgr. Robin Brzobohatý a Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD., nás seznámili se zahraniční praxí zapojování dítěte v Chorvatsku a v Izraeli, která je pro nás inspirací pro přenos do našeho systému.

Projekt ALTERNIS „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“ pokračuje pravidelnou interdisciplinární spoluprací orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudu a návazných služeb odborné pomoci na místní úrovni okresu Třebíč. Zavedena byla efektivní on-line forma spolupráce interdisciplinárního týmu, který dne 29. 1. 2021 sdílel podmínky zapojování dítěte do rodinné mediace prostřednictvím podporovatele dítětě v systému odborné pomoci návazných služeb. Cílem zapojení dítěte je zohlednění potřeb a názorů dítěte v řešení situace v opatrovnických řízeních.

Včera proběhlo další setkání interdisciplinárního týmu v rámci projektu „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“ kterého se účastnili zástupci soudu, orgánu sociálně právní ochrany a podpůrných služeb. I tentokrát byla většina účastníků online, abychom dodrželi platná opatření.

Našimi tématy bylo především dolaďování nastavených procesů, sdílení případové spolupráce a také možnosti rozšíření nabídky pro rodiny ohrožené konfliktem.

Z jednání bylo cítit, že naše Třebíčská praxe se stává stabilním procesním postupem v rámci interdisciplinární spolupráce. Současně reflektuje naše motto: „Změň společnost. S odvahou.“

Další setkání Interdiciplinárního týmu které proběhlo 16.4.2021, mělo zajímavý závěr.

 • V minulém týdnu proběhlo další setkání interdisciplinárního týmu- Tentokrát se k nám virtuálně připojil vzácný host – odborník na edukaci – Mgr. Pémová.
 • Její přítomnost nás utvrdila v tom, že edukace rodičů má smysl a že budeme čerpat další informace k tomu, abychom mohli zasét semínka edukace pro rodiče i v rámci našich lokálních poměrů.
 • Představujeme malou ochutnávku edukace rodičů a připravujeme pro vás další.

Kontakt

 • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
 • +420 604 613 233, +420 605 432 741
 • alternis@alterniszs.cz
 • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.