• +420 604 613 233
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Aktuality

9.12.2021

Na interdisciplinárním setkání dne 9.12.2021 se odborníci zabývali participací dětí v situaci, kdy se jejich rodiče rozvádějí.

Výstupem je shoda na na tom, že participace je právo, nikoliv povinnost dítěte. Za participaci dětí jsou zodpovědni primárně rodiče a cílem odborníků je posilovat rodiče, aby tuto roli zvládli, nikoliv ji za ně jednorázově převzít.

Setkání interdisciplinárního týmu ve dnech 10.9. a 1.10.2021 jsme zacílili zejména na edukaci rodičů. Prvního se prostřednictvím zoomu účastnila též Mgr. Terezie Pémová s velmi inspirující přednáškou o vývojových potřebách dětí v kontextu rozchodu rodičů. Zabývali jsme se též participací dítěte a edukací rodičů na téma, kdy a jak s dětmi o rozpadu rodiny mluvit. V rámci druhého setkání jsme zejména pokračovali v ladění konkrétních postupů při zapojování dítěte a sdílení potřebných informací. Velmi jsme souzněli s tím, že je nutné zdůrazňovat u rodičů v konfliktu nejen rovinu schopností, ale i rovinu ochoty.

Dne 18. 6. jsme sdíleli další užitečné informace a praktické zkušenosti v rámci projektu Sdílené rodičovství, které chceme aplikovat v praxi.

Další setkání Interdiciplinárního týmu které proběhlo 16.4.2021, mělo zajímavý závěr.

Tým Alternis informuje

o možnosti realizace služeb osobní formou, a to od 12. 4. 2021 za dodržení hygienických opatření. V případě potřeby je stále možné dohodnout a využít on-line formu podpory. Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepublikové protiepidemiologické opatření.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Dokulilová

Včera proběhlo další setkání interdisciplinárního týmu v rámci projektu „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“ kterého se účastnili zástupci soudu, orgánu sociálně právní ochrany a podpůrných služeb. I tentokrát byla většina účastníků online, abychom dodrželi platná opatření.

Našimi tématy bylo především dolaďování nastavených procesů, sdílení případové spolupráce a také možnosti rozšíření nabídky pro rodiny ohrožené konfliktem.

Z jednání bylo cítit, že naše Třebíčská praxe se stává stabilním procesním postupem v rámci interdisciplinární spolupráce. Současně reflektuje naše motto: „Změň společnost. S odvahou.“

Tým ALTERNIS informuje, že i nadále poskytuje svoji činnost v rámci výkonu svých aktivit s tím, že jejich realizace probíhá v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 výhradně on-line prostřednictvím: e-mailu, telefonu, skype… tedy vzdáleně, za využití technolgií.

Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepubliková opatření v ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Dokulilová, tel. 604613233, dokulilova.alena@seznam.cz

Právě dnes 27. 11. 2020 bylo realizováno druhé setkání interdisciplinárního týmu v rámci  projektu  „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“ kterého se účastnili zástupci soudu, orgánu sociálně právní ochrany a podpůrných služeb. Tentokrát se setkání se uskutečnilo částečně formou offline, abychom dodrželi počet osob a pro další zájemce o účast na setkání byla využita možnost online. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře ale s plným soustředěním na plnění bodů programu. Naše pozornost byla zaměřena na proces opatrovnického řízení, ve kterém jsou hlavními aktéry soud, orgány sociálněprávní ochrany a neziskové organizace. Jedním z transparentních výstupů je shoda na názvu naší aktivity v rámci opatrovnického řízení – Třebíčská praxe. I tento počin reflektuje naše motto: „Změň společnost. S odvahou.“

Dne 21. 10. 2020 bylo v Třebíči realizováno první setkání interdisciplinárního týmu v rámci projektu „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“. Počet členů interdisciplinárního týmu byl limitován celospolečenskými opatřeními nouzového stavu. I přes tuto nepřízeň se podařilo zajistit mezioborové zastoupení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu a návazných služeb odborné pomoci na místní úrovni spolupodílejících se na zmocňování participujícího dítě, jehož rodiče procházejí rozvodem. Týmem ALTERNIS byly představeny cíle projektu a jeho klíčové aktivity s primárním zaměřením na aktivitu „Efektivní interdisciplinární spolupráce“. Sdíleny byly možnosti pravidelné interdisciplinární spolupráce v aktuálních celospolečenských podmínkách. Vyvstala shoda využít pro setkání interdisciplinárních týmů možností vzdálených on-line přístupů. Reflektována byla dosavadní úroveň součinnosti aktérů interdisciplinární spolupráce a identifikovány příležitosti zefektivňování součinnosti v kontextu zmocňování dítěte. Motto: „Změň společnost. S odvahou.“ je výzvou nejen ve vazbě na projekt samotný, ale i s ohledem na celospolečenské dění.

Od 1.5.2020 začíná zapsaný spolek ALTERNIS z.s. realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou a cílem projektu je profesionalizace sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy a MěÚ Telč, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce. Více najdete v sekci “Realizované projekty”.

Od ledna 2020, realizujeme projekt Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy pro rodiny z Vysočiny. Tento projekt byl částečně finančně podpořen MPSV z oblasti Rodina.

Jeho cílem je podpora zdravých vztahů v rodině. Rodiče i děti mají po absolvování aktivit projektu větší dovednost využívat při řešení obtížných situací své zdroje uvnitř rodiny, které jsou pojmenované. Více najdete v sekci “Realizované projekty”.

Ze strany MPSV byla v měsíci červnu 2019 udělena neziskové organizaci ALTERNIS akreditace vzdělávacího programu “Dramatický trojúhelník v sociálních službách” pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách. Více najdete v sekci “Vzdělávání”.

Od ledna 2020, realizujeme projekt “Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy” pro rodiny z Vysočiny. Tento projekt je částečně finančně podpořen MPSV z oblasti Rodina. Jeho cílem je podpora zdravých vztahů v rodině. Rodiče i děti mají po absolvování aktivit projektu větší dovednost využívat při řešení obtížných situací své zdroje uvnitř rodiny, které jsou pojmenované. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím základního poradenství, socioterapie, rodinné terapie a finančního a právního poradenství. 

—————————————————————————————————————————–

Ve dnech 10-11.10.2019 úspěšně proběhlo vzdělávání našeho nového akreditovaného vzdělávacího modulu „Využití mediačních technik v praxi sociálního pracovníka“ v Dolních Věstonicích. Témata, která z tohoto vzdělávání sociálních pracovníků vystupovaly, byla zejména mediační technika oceňování a neutralizace. To vše bylo zastřešeno tématem našich životních hodnot, které žijeme a které promítáme do komunikace s klienty.””

Spolku ALTERNIS byla MPSV ČR od 1.1.2019 přiznána finanční podpora k projektu s názvem „Realizace tzv. Cochemské praxe při práci s rodinou.“ Jeho cílem je podpora odborníků (sociálních pracovníků, soudců a vyšších soudních úředníků) při zavádění nových přístupů v případech rozchodu rodičů. Tato podpora spočívá zejména ve vytváření interdisciplinární spolupráce subjektů, kteří pracují s rodinami, jejich společné vzdělávání a vytváření postupů, které vychází z místních podmínek a přitom respektují principy tzv. Cochemské praxe. Součástí tohoto projektu jsou realizovány i aktivity směřující k odborné veřejnosti a osvětě celé společnosti, jejímž cílem je informovaný občan, nebo člen rodiny, který se více orientuje v postupech sociálních pracovníků nebo soudu při rozchodu rodičů.

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233
  • alternis@alterniszs.cz
  • IČ: 03524591

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.