Aktuality

7.7.2022

V závěru června se uskutečnilo další vzdělávání osob z cílových skupin projektu (znevýhodněné skupiny) s cílem posilování jejich kompetencí při řešení krizové situace v rodině se zapojením nezletilého dítěte.

18.5.2022

Setkání IDT dne 18.5.2022 bylo ve znamení dalších kroků k realizaci vytvoření rámce individuální Edukace pro rodiče, kteří jsou v při rozchodu v konfliktu. Zásadní podklady pro Edukaci rodičů jsou čerpány ze Sdíleného rodičovství. Děkujeme všem členům za součinnost při její tvorbě.

15.3.2022

Setkání IDT dne 15.3.2022 bylo důležité ve shodě na tvorbě vlastní Edukace rodičů, která bude probíhat individuálně. Tento krok je směrem k jednotnosti všech zapojených subjektů v rámci Interdisciplinární spolupráce.

9.12.2021

Na interdisciplinárním setkání dne 9.12.2021 se odborníci zabývali participací dětí v situaci, kdy se jejich rodiče rozvádějí.

Výstupem je shoda na na tom, že participace je právo, nikoliv povinnost dítěte. Za participaci dětí jsou zodpovědni primárně rodiče a cílem odborníků je posilovat rodiče, aby tuto roli zvládli, nikoliv ji za ně jednorázově převzít.

Setkání interdisciplinárního týmu ve dnech 10.9. a 1.10.2021 jsme zacílili zejména na edukaci rodičů. Prvního se prostřednictvím zoomu účastnila též Mgr. Terezie Pémová s velmi inspirující přednáškou o vývojových potřebách dětí v kontextu rozchodu rodičů. Zabývali jsme se též participací dítěte a edukací rodičů na téma, kdy a jak s dětmi o rozpadu rodiny mluvit. V rámci druhého setkání jsme zejména pokračovali v ladění konkrétních postupů při zapojování dítěte a sdílení potřebných informací. Velmi jsme souzněli s tím, že je nutné zdůrazňovat u rodičů v konfliktu nejen rovinu schopností, ale i rovinu ochoty.

Dne 18. 6. jsme sdíleli další užitečné informace a praktické zkušenosti v rámci projektu Sdílené rodičovství, které chceme aplikovat v praxi.

Další setkání Interdiciplinárního týmu které proběhlo 16.4.2021, mělo zajímavý závěr.

Tým Alternis informuje

o možnosti realizace služeb osobní formou, a to od 12. 4. 2021 za dodržení hygienických opatření. V případě potřeby je stále možné dohodnout a využít on-line formu podpory. Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepublikové protiepidemiologické opatření.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Dokulilová

Včera proběhlo další setkání interdisciplinárního týmu v rámci projektu „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“ kterého se účastnili zástupci soudu, orgánu sociálně právní ochrany a podpůrných služeb. I tentokrát byla většina účastníků online, abychom dodrželi platná opatření.

Našimi tématy bylo především dolaďování nastavených procesů, sdílení případové spolupráce a také možnosti rozšíření nabídky pro rodiny ohrožené konfliktem.

Z jednání bylo cítit, že naše Třebíčská praxe se stává stabilním procesním postupem v rámci interdisciplinární spolupráce. Současně reflektuje naše motto: „Změň společnost. S odvahou.“

Tým ALTERNIS informuje, že i nadále poskytuje svoji činnost v rámci výkonu svých aktivit s tím, že jejich realizace probíhá v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 výhradně on-line prostřednictvím: e-mailu, telefonu, skype… tedy vzdáleně, za využití technolgií.

Uvedené opatření je ve vazbě na aktuální celospolečenskou situaci a celorepubliková opatření v ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Dokulilová, tel. 604613233, dokulilova.alena@seznam.cz

Právě dnes 27. 11. 2020 bylo realizováno druhé setkání interdisciplinárního týmu v rámci  projektu  „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“ kterého se účastnili zástupci soudu, orgánu sociálně právní ochrany a podpůrných služeb. Tentokrát se setkání se uskutečnilo částečně formou offline, abychom dodrželi počet osob a pro další zájemce o účast na setkání byla využita možnost online. Jednání probíhalo v přátelské atmosféře ale s plným soustředěním na plnění bodů programu. Naše pozornost byla zaměřena na proces opatrovnického řízení, ve kterém jsou hlavními aktéry soud, orgány sociálněprávní ochrany a neziskové organizace. Jedním z transparentních výstupů je shoda na názvu naší aktivity v rámci opatrovnického řízení – Třebíčská praxe. I tento počin reflektuje naše motto: „Změň společnost. S odvahou.“

Dne 21. 10. 2020 bylo v Třebíči realizováno první setkání interdisciplinárního týmu v rámci projektu „Zmocňování dítěte ohroženého rozvodovým konfliktem rodičů“. Počet členů interdisciplinárního týmu byl limitován celospolečenskými opatřeními nouzového stavu. I přes tuto nepřízeň se podařilo zajistit mezioborové zastoupení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, soudu a návazných služeb odborné pomoci na místní úrovni spolupodílejících se na zmocňování participujícího dítě, jehož rodiče procházejí rozvodem. Týmem ALTERNIS byly představeny cíle projektu a jeho klíčové aktivity s primárním zaměřením na aktivitu „Efektivní interdisciplinární spolupráce“. Sdíleny byly možnosti pravidelné interdisciplinární spolupráce v aktuálních celospolečenských podmínkách. Vyvstala shoda využít pro setkání interdisciplinárních týmů možností vzdálených on-line přístupů. Reflektována byla dosavadní úroveň součinnosti aktérů interdisciplinární spolupráce a identifikovány příležitosti zefektivňování součinnosti v kontextu zmocňování dítěte. Motto: „Změň společnost. S odvahou.“ je výzvou nejen ve vazbě na projekt samotný, ale i s ohledem na celospolečenské dění.

Od 1.5.2020 začíná zapsaný spolek ALTERNIS z.s. realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou a cílem projektu je profesionalizace sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy a MěÚ Telč, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce. Více najdete v sekci “Realizované projekty”.

Od ledna 2020, realizujeme projekt Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy pro rodiny z Vysočiny. Tento projekt byl částečně finančně podpořen MPSV z oblasti Rodina.

Jeho cílem je podpora zdravých vztahů v rodině. Rodiče i děti mají po absolvování aktivit projektu větší dovednost využívat při řešení obtížných situací své zdroje uvnitř rodiny, které jsou pojmenované. Více najdete v sekci “Realizované projekty”.

Ze strany MPSV byla v měsíci červnu 2019 udělena neziskové organizaci ALTERNIS akreditace vzdělávacího programu “Dramatický trojúhelník v sociálních službách” pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách. Více najdete v sekci “Vzdělávání”.

Od ledna 2020, realizujeme projekt „Podporou rodičů a dětí zkvalitňujeme rodinné vztahy“ pro rodiny z Vysočiny. Tento projekt je částečně finančně podpořen MPSV z oblasti Rodina. Jeho cílem je podpora zdravých vztahů v rodině. Rodiče i děti mají po absolvování aktivit projektu větší dovednost využívat při řešení obtížných situací své zdroje uvnitř rodiny, které jsou pojmenované. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím základního poradenství, socioterapie, rodinné terapie a finančního a právního poradenství. 

—————————————————————————————————————————–

Ve dnech 10-11.10.2019 úspěšně proběhlo vzdělávání našeho nového akreditovaného vzdělávacího modulu „Využití mediačních technik v praxi sociálního pracovníka“ v Dolních Věstonicích. Témata, která z tohoto vzdělávání sociálních pracovníků vystupovaly, byla zejména mediační technika oceňování a neutralizace. To vše bylo zastřešeno tématem našich životních hodnot, které žijeme a které promítáme do komunikace s klienty.““

Spolku ALTERNIS byla MPSV ČR od 1.1.2019 přiznána finanční podpora k projektu s názvem „Realizace tzv. Cochemské praxe při práci s rodinou.“ Jeho cílem je podpora odborníků (sociálních pracovníků, soudců a vyšších soudních úředníků) při zavádění nových přístupů v případech rozchodu rodičů. Tato podpora spočívá zejména ve vytváření interdisciplinární spolupráce subjektů, kteří pracují s rodinami, jejich společné vzdělávání a vytváření postupů, které vychází z místních podmínek a přitom respektují principy tzv. Cochemské praxe. Součástí tohoto projektu jsou realizovány i aktivity směřující k odborné veřejnosti a osvětě celé společnosti, jejímž cílem je informovaný občan, nebo člen rodiny, který se více orientuje v postupech sociálních pracovníků nebo soudu při rozchodu rodičů.

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.