Realizovali jsme

Vzdělávání sociálních pracovníků s ALTERNIS

Na počátku října 2023 podpořil ALTERNIS profesní rozvoj třebíčských sociálních pracovníků v kontextu aktuálních trendů intervencí v systému klienta. Jednou z metod jak nahlížet na skupinovou sociální práci byla metoda „Šesti klobouků“ podporující kreativní myšlení prostřednictvím kvalit: organizovanosti, tvořivosti, emocí, fakt a dat, obezřetnosti a pozitivnosti.

Vzdělávání s ALTERNIS v „jiných časech“ 2020

V „jiných časech“ roku 2020 se sešla příležitost podpořit profesní rozvoj sociálních pracovníků přímým, nikoliv distančním vzděláváním, a to v období srpen až  říjen 2020. Tým lektorů ALTERNIS měl příležitost předávat své znalosti a dovednosti  v kurzech „Využití mediačních technik v praxi sociálního pracovníka“ a „Základech koučování v sociální práci“. Obsahově byly kurzy založeny na východisku posilování zodpovědnosti klientů v řešení jejich nepříznivých životních situací s využitím zdrojů a potenciálu samotných klientů.  Ze sdílení sociálních pracovníků vystupovala pozitivní odezva k praktickému předávání zkušeností,  uvědomění umění vést rozhovor s klienty, strukturovat rozhovor s jasným cílem, umění pokládat v daný okamžik vhodné otázky, reflektovat složky emoce, myšlení a jednání… oceňovány byly ukázky a možnosti vyzkoušet si v rámci vzdělávání konkrétní techniky s prvky mediací a koučování uplatnitelné v přímé sociální práci.

IMG_20201008_094037

Základy koučování v sociální práci

Premiérové vzdělávání se zaměřením na využití koučovacího přístupu v sociální práci proběhlo v areálu zámku Dukovany v termínu 5. – 6. 9. 2019. Na profesním rozvoji sociálních pracovníků MěÚ Třebíč se spolupodílel tým ALTERNIS v přívětivém a klidném prostředí, které podporovalo rozvíjení znalostí a dovedností koučovacího přístupu v přímé práci s klienty. Prioritou koučovacího přístupu je nepřebírání zodpovědnosti za klienta a využití zdrojů klienta pro řešení jeho nepříznivých životních situací v kontextu jeho sociálního začleňování.

Účastníky vzdělávání byla velmi pozitivně ceněna obsahová přínosnost kurzu, získání nových znalostí a dovedností, aplikace technik koučování do přímé sociální práce, nové postupy a náhledy.

Dramatický trojúhelník v sociálních službách

Ze strany MPSV byla v měsíci červnu 2019 udělena neziskové organizaci ALTERNIS akreditace vzdělávacího programu „Dramatický trojúhelník v sociálních službách“ pro cílovou skupinu pracovníků v sociálních službách. Premiérově využila účasti na tomto vzdělávacím programu nezisková organizce PORTIMO, o.p.s. z Nového Města na Moravě. Ve dvoudenním profesním rozvoji získávali účastníci znalosti a dovednosti pro rozlišování zdravých a nezdravých mezilidských vztahů, a to skrze zdroje transakční analýzy a dramatického trojúhelníku s rolemi manipulátor, oběť a zachránce. Cílem vzdělávání bylo nejen získat informace k danému tématu, ale i je aplikovat v oblasti sociálních služeb např. za využitím stopky nezdravým vztahům.

Účastníky byla ceněna především sebezkušenost v náhledu na myšlení, prožívání a jednání lidí skrze role manipulátora, oběť a zachránce, získání zkušeností s OK stavy plus a mínus, ale i např. uvědomění rolí rodič, dítě a dospělý.

Aktuálně nabízíme níže uvedené kurzy

Nyní připravujeme k akreditaci MPSV ČR dvoudenní seminář na téma „Využití koučovacího přístupu v sociální práci“ určený zejména pro sociální pracovníky, kteří chtějí se svými klienty pracovat „jinak“.

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.