• +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Podpora rozvoje a profesionalizace
sociálně - právní ochrany dětí

Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

V prvním období realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu bylo celkem 15 zaměstnanců veřejné správy věnujících se rodinné nebo sociální problematice, Magistrátu Města Jihlavy a MěÚ Telč podpořeno účastí na klíčových aktivitách projektu, jejichž cílem je profesionalizace výkonu veřejné správy. Klíčové aktivity spočívají v revizi standardizovaných metodických postupů výkonu sociální práce s cílovou skupinou dětských klientů, dále v zavádění inovativních metod do přímé sociální práce, a to za podpory supervizora, metodika, mezioborového pracovníka a facilitátora, v profesním rozvoji zaměstnanců prostřednictvím akreditovaného vzdělávání, ve výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí a spoluúčastí na rozvoji mezioborové a mezirezortní spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu. V období od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020, probíhala průběžně analýza dosavadní sítě služeb, které navazují na sociální práci realizovanou sociálními pracovníky v rámci výkonu funkce opatrovníka, vyhledávání poskytovatelů návazných služeb, jednání o dostupnosti a kapacitě při využití těchto služeb klienty Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč. Podklady pro Analýzu, která bude výstupem v závěru projektu byly čerpány v první řadě ze zdrojů Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč, kdy byly kontaktovány čtyři služby, působící v ORP Jihlava a které by mohly být využívány pro klienty. Na schůzkách byla reflektována jejich časová kapacita a možnosti poskytnutí služby. Dále byl položen základ k vytvoření platformy mezioborové spolupráce, která bude sloužit k diskusnímu setkání formou Kulatých stolů.  Dne 2. 10. 2020 byl realizován první Kulatý stůl, kde došlo k vytvoření prostoru pro sdílení dobré praxe. Prostřednictvím mezioborového pracovníka probíhalo průběžné mapování potřeb aktérů, koordinace součinnosti orgánů a institucí v zavádění či zefektivňování mezioborové spolupráce, a to včetně využívání inovativních metod přímé práce s klienty. Kulatý stůl byl tematicky zaměřen na mezioborovou spolupráci sociálních pracovníků s pedagogickými pracovníky školských zařízení ve správním obvodu Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč. Primárně se jednalo o spolupráci sociálních pracovníků s výchovnými poradci a školními preventisty v tématech plnění povinné školní docházky v době nouzového stavu a distanční výuky se zaměřením na ohrožené děti a ohrožené rodiny.

Zpracoval: odborný tým projektu

K datu 1.5.2020 začíná zapsaný spolek ALTERNIS z.s. realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou a cílem projektu je profesionalizace sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy a MěÚ Telč, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce. Prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit, kterými jsou: aktualizace standardů SPOD, zavádění inovativních metod sociální práce na podporu mezioborové a mezirezortní spolupráce včetně přímé soc. práce se systémem klienta, odborná supervize akreditované vzdělávání. Je reálným předpokladem, že posílením profesních kompetencí osob z cílové skupiny sociálních pracovníků bude dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty při výkonu kolizního opatrovnictví.

Zpracoval: odborný tým projektu

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.