Podpora rozvoje a profesionalizace
sociálně - právní ochrany dětí

Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Metodické výstupy odborného týmu projektu

Edukační spoty pro rodiče, klienty OSPOD v ORP Magistrátu města Jihlavy a MěÚ Telč, vytvořené v rámci realizace projektu Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní ochrany dětí, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015128.

SPOT TELČ

SPOT JIHLAVA

Realizace projektu zapsaného spolku ALTERNIS postoupila do své závěrečné fáze. Stěžejní myšlenkou a cílem projektu byla podpora profesionalizace sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy a MěÚ Telč, a to prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit: aktualizace vybraných standardů SPOD, zavádění inovativních metod soc. práce na podporu mezioborové a mezirezortní spolupráce včetně přímé sociální práce se systémem klienta, odborné supervize a akreditovaného vzdělávání.

V průběhu čtvrtého období probíhaly činnosti k finalizaci celkem 4 metodických výstupů, k aktualizaci vybraných standardizovaných postupů výkonu SPOD v ORP Jihlava a ORP Telč a dále k tvorbě interních metodik výkonu kolizního opatrovnictví Cochemské praxe ve shodných obvodech. Paralelně dál probíhal mezioborová spolupráce, supervizní podpora a akreditované vzdělávání. Aktuálně jsou vzdělávací programy ve vazbě na poptávku osob z cílových skupin, sociálních pracovníků, zaměřeny na definování rolí aktérů spolupráce v podpůrném procesu klientů oddělení výkonu sociálně právní ochrany a aspekty jejich intervencí, na přímou práci s dětskými klienty v duchu jejich provázení rozpadem rodiny s prvky motivace a aktivizace a dispozici s manipulačním jednáním klientů. Souběžně také probíhá vnitřní evaluační činnost týmu sociální práce a odborného týmu projektu.

Zpracoval: odborný tým projektu

Ve třetím období realizace projektu došlo alespoň k částečnému naplnění celospolečenského očekávání v souvislosti s uvolněním vládních restrikcí ve vazbě na třetí vlnu pandemie COVID 19. Tím byl pootevřen prostor pro realizaci plánovaného profesního rozvoje sociálních pracovníků SPOD Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč v prezenční formě zaměřeného na osvojení si a rozvoj dovedností uplatňování inovativních metod sociální práce v oblasti využití mediačních technik při konfliktu v rodině.  Osoby z cílových skupin projektu, sociální pracovníci daných úřadů tak úspěšně absolvovali celkem 32 vzdělávacích hodin, a to kurz Úvod do mediace a dále kurz Využití mediačních technik při řešení konfliktu v rodině. Pozornost byla mimo jiné věnována i specifikům mapování konfliktu v rodině, práci s rozdílnými zájmy stran, ošetření emocí na straně klientů i nestranných odborníků, pokročilým mediačním technikám aktivního naslouchání v sociální práci, možnostem využití flipchartu a významu přechodu od individuální izolované práce s klientem k práci s celým systémem klienta.

Zpracoval: odborný tým projektu

Druhé období realizace projektu se téměř chýlí ke svému závěru, přičemž bylo poznamenáno celospolečenskou situací, vládními nařízeními o nouzovém stavu, karanténními pravidly i nemožností realizovat profesní rozvoj sociálních pracovníků SPOD Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč v prezenční formě. Lze s jistotou tvrdit, že u vzdělávacích kurzů zaměřených na osvojení si a rozvoj dovedností uplatňování inovativních metod sociální práce je prezenční forma nespornou výhodou, neboť jedním z hlavních nástrojů vzdělávání je zde nácvik při modelových situacích a týmové reflektování probíhající interakce modelu sociální pracovník x klient. Současně řada vzdělavatelů odmítá přistoupit na podmínku realizace online formy jejich vzdělávacích kurzů, kterou je pořízení a případné zpřístupnění pořízené audionahrávky pro případ kontroly realizace projektu ze strany řídícího orgánu.

Jenou z konzultovaných alternativ může potom být i prodloužení projektu s cílem naplnění předsevzatých závazků realizátora. Rovněž mezioborová spolupráce je téměř po celé druhé období, až na výjimky v závěru kalendářního roku, značně limitovaná, neboť jejím důležitým aspektem je setkávání se na mezioborové platformě k reflektování případové i metodické spolupráce.

Jednoduše řečeno, COVID 19, si s námi hraje svoji vlastní hru, bez předem diskutovaných a nastavených pravidel, která tolik ctíme v naší zaváděné interdisciplinární spolupráci. Nezbývá nám, že společně hledat nové neprozkoumané cesty, všímat si nových příležitostí a důvěřovat si, že to dáme!

Zpracoval: odborný tým projektu

V prvním období realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu bylo celkem 15 zaměstnanců veřejné správy věnujících se rodinné nebo sociální problematice, Magistrátu Města Jihlavy a MěÚ Telč podpořeno účastí na klíčových aktivitách projektu, jejichž cílem je profesionalizace výkonu veřejné správy. Klíčové aktivity spočívají v revizi standardizovaných metodických postupů výkonu sociální práce s cílovou skupinou dětských klientů, dále v zavádění inovativních metod do přímé sociální práce, a to za podpory supervizora, metodika, mezioborového pracovníka a facilitátora, v profesním rozvoji zaměstnanců prostřednictvím akreditovaného vzdělávání, ve výkonu přímé sociální práce pod odbornou supervizí a spoluúčastí na rozvoji mezioborové a mezirezortní spolupráce v řešení nepříznivé sociální situace klientů za pomoci součinnosti pomáhajících institucí a organizací v daném regionu. V období od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020, probíhala průběžně analýza dosavadní sítě služeb, které navazují na sociální práci realizovanou sociálními pracovníky v rámci výkonu funkce opatrovníka, vyhledávání poskytovatelů návazných služeb, jednání o dostupnosti a kapacitě při využití těchto služeb klienty Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč. Podklady pro Analýzu, která bude výstupem v závěru projektu byly čerpány v první řadě ze zdrojů Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč, kdy byly kontaktovány čtyři služby, působící v ORP Jihlava a které by mohly být využívány pro klienty. Na schůzkách byla reflektována jejich časová kapacita a možnosti poskytnutí služby. Dále byl položen základ k vytvoření platformy mezioborové spolupráce, která bude sloužit k diskusnímu setkání formou Kulatých stolů.  Dne 2. 10. 2020 byl realizován první Kulatý stůl, kde došlo k vytvoření prostoru pro sdílení dobré praxe. Prostřednictvím mezioborového pracovníka probíhalo průběžné mapování potřeb aktérů, koordinace součinnosti orgánů a institucí v zavádění či zefektivňování mezioborové spolupráce, a to včetně využívání inovativních metod přímé práce s klienty. Kulatý stůl byl tematicky zaměřen na mezioborovou spolupráci sociálních pracovníků s pedagogickými pracovníky školských zařízení ve správním obvodu Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč. Primárně se jednalo o spolupráci sociálních pracovníků s výchovnými poradci a školními preventisty v tématech plnění povinné školní docházky v době nouzového stavu a distanční výuky se zaměřením na ohrožené děti a ohrožené rodiny.

Zpracoval: odborný tým projektu

K datu 1.5.2020 začíná zapsaný spolek ALTERNIS z.s. realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou a cílem projektu je profesionalizace sociální práce při výkonu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy a MěÚ Telč, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce. Prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit, kterými jsou: aktualizace standardů SPOD, zavádění inovativních metod sociální práce na podporu mezioborové a mezirezortní spolupráce včetně přímé soc. práce se systémem klienta, odborná supervize akreditované vzdělávání. Je reálným předpokladem, že posílením profesních kompetencí osob z cílové skupiny sociálních pracovníků bude dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty při výkonu kolizního opatrovnictví.

Zpracoval: odborný tým projektu

Kontakt

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.