• +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz
  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč

Akreditované kurzy „na klíč“

Cílová skupina sociálních pracovníků

„Základy koučování v sociální práci“

Akreditace MPSV: A2019/0882-SP, rozsah 16 vyučovacích hodin

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martin Halama, Mgr. Alena Dokulilová

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj sociálních pracovníků v užití metody koučování v přímé práci s klienty. Metoda přímé práce s klientem má východisko v koučovacím přístupu jakožto formě partnerské podpory a rozvoje lidí, respektive klientů praxe sociální práce vycházející z předpokladu nedirektivního využití potenciálu klientů. Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle a přání (změny nevýhodné či krizové situace apod.), a to budováním klientova uvědomění a přijetí jeho zodpovědnosti. Využití koučovacího přístupu předpokládá u klientů dosahování lepších výsledků v kratším čase a především dává kompeteci k řešení životních sitaucí samotným klientem. Metoda je velmi dobře aplikovatelná pro tvorbu individuálního plánování klientů sociální práce. Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, kteří si prostřednictvím vlastního prožitku (praktických nácviků a modelových situací) vyzkouší efektivní metody podpory a rozvoje lidí. U účastníků – sociálních pracovníků dojde k jejich rozvoji znalostí, ale především k rozvoji dovedností využití této metody v přímé práci s klienty.

„Využití mediačních technik v praxi sociálního pracovníka“

Akreditace MPSV: A2019/0825-SP, rozsah 16 vyučovacích hodin

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Dokulilová, Mgr. Vladimíra Jůzová, JUDr. Nicol Bednáříková

Cílem vzdělávacího kurzu je podpora profesního rozvoje sociálních pracovníků v oblasti využitelnosti inovativních metod v přímé klientské práci se zaměřením na efektivní řešení konfliktů. Poskytne účastníkům komplexní náhled a praktický nácvik účinného řešení sporů v rodině či komunitě za využití mediačních technik. Účastníci budou po absolvování vzdělávacího programu schopni účinně rozpoznat a zmapovat konflikt, jeho zdroje a východiska, identifikovat pozice, potřeby a zájmy stran a ošetřit emoce klientů, které konflikt vždy doprovázejí. U účastníků dojde k rozvoji jejich kompetencí v oblasti využívání základních a pokročilých mediačních technik v rámci řešení konfliktů primárně při výkonu sociální práce. Kurz bude realizován v prezenční formě za využití interaktivních metod, tréninku vybraných mediačních technik a praktického nácviku na modelových mediačních kazuistikách. Časová dotace je 16 hodin, 2 vzdělávací dny rozložené ve dvou modulech.

„Práce s emocemi u dětí ohrožených vývojovými traumaty v kontextu sociální práce“

Akreditace MPSV: A2020/0112-SP, rozsah 8 vyučovacích hodin

Lektorské zajištění: Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Kurz poskytne sociálním pracovníkům hlubší porozumění specifickým emočním potřebám a projevům chování u dětí ohrožených vývojovým traumatem (opuštěním biologickými rodiči, zanedbáváním, týráním či zneužíváním) a vybaví je základy bezpečné komunikace s emočně zahlcenými dětmi. Poskytne vhled do tématiky emočních projevů dětí a porozumění tomu, co se pod projevy skrývá – skrytým pocitům a traumatickým zkušenostem. Vedle základů krizové intervence ve vazbě na práci s emocemi nezletilých dětí nabídne kurz sociálním pracovníkům základní kompetence pro preventivní opatření a konstruktivní zacházení s nimi. Kurz je určen sociálním pracovníkům v oblasti SPOD, NRP, sociálních služeb pro rodiny a dětí, školství apod. Kurz nabídne teoretické porozumění, praktické příklady i zážitková cvičení v malých skupinách. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj znalostí a dovedností pro přímou sociální práci s ohroženým dítětem.

Cílová skupina pracovníků v sociálních službách

„Dramatický trojúhelník v sociálních službách“

Akreditace MPSV: A2019/0657-PC, rozsah 16 vyučovacích hodin

Lektorské zajištění: Mgr. Iva Macková, Mgr. Martin Halama, Mgr. Alena Dokulilová

Cílem vzdělávacího programu je profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách v užití prvků transakční analýzy v přímé práci s klienty. Jedná se o program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin (2 dny vzdělávání). Program si klade za cíl rozvíjet znalosti a především dovednosti pracovníků v sociálních službách v aplikaci dramatického trojúhelníku. Cílem je porozumění „nezdravým“ vztahům, které se mohou odehrávat mezi klienty, rodinnými příslušníky a zaměstnanci v systému sociálních služeb. Prioritou vzdělávacího programu je podpora schopnosti získat náhled na nezdravé vzorce chování s rozvojem strategie zdravých vztahů a komunikace. Účastníci budou schopni po absolvování vzdělávacího programu identifikovat role dramatického trojúhelníku (autorita, oběť, zachránce) a aplikovat jej do praxe sociálních služeb.
Vzdělávání je koncipováno v prezenční formě za využití interaktivních metod s důrazem na aktivní zapojení účastníků vzdělávání, a to včetně supervizní podpory v reálných kazuistikách. Prostřednictvím vlastního prožitku – sebezkušenosti, praktických nácviků a modelových situací, budou pracovníci v sociálních službách rozvíjet své kompetence na podporu „zdravých“ vztahů a komunikace ve své profesní praxi.

Kontakt

  • Otmarova 82/3, 674 01 Třebíč
  • +420 604 613 233, +420 605 432 741
  • alternis@alterniszs.cz

© Copyright ALTERNIS z.s., všechna práva vyhrazena.