Supervize

Supervizi vnímáme jako nástroj podpory v oblasti pomáhajících profesí, tedy např. v oblasti sociální práce, sociálních služeb, školství či zdravotnictví. Supervize se stává běžnou součástí pomáhajících profesí, je metodou provázející sdílení profesní zátěže v přímé práci s klienty či v týmu. Východiskem pro supervizi je reflexe minulé profesní zkušenosti, na kterou nahlížejí supervidovaní za podpory supervizora s cílem vyvozování náhledů, nových možností a budoucích řešení situací pro praxi. Supervidovaní přinášejí témata a zakázky, supervizor je zodpovědný za proces supervize. Podmínky supervize jsou upravovány tzv. kontraktem supervize nebo dohodou.

Formy supervize

Četnost supervizních setkáníZákladními formami supervize v oblasti pomáhajících profesí jsou supervize individuální, skupinové případové, týmové a manažerské.  Každá z uvedených forem má svá specifika ve svém upsořádání – počtu supervidovaných a jejich pracovních rolích či pozicích; v obsahovém či tematickém zaměření  na vztahy s klienty, vztahy v týmu, personálně vztahové či organizační záležitosti… Také se rozlišuje interní a externí supervize, kdy supervizor může být součástí týmu nebo přicházet zvenčí. V týmu Alternis máme zkušenost, že využití externího supervizora v námi supervidovaných týmech přináší jejich členům především zajištění  nestrannosti a neutrality vedení supervizních setkání, přispívá  k držení  hranic tématu a cíle setkání,  je strukturovaným procesem s výsledkem. Dle sdělení supervidovaných je možné jít v jednotlivých tématech do hloubky, do širších souvislostí, hned se neřeší, ale nejprve se zkoumá, využívá se nadhledu a hledání souvislostí na základě minulé zkušenosti s potenciálem změny do budoucna. Výhodou externí supervize je nezatíženost případem mnohdy související s tzv. profesní slepotou v týmu.

Je možné konstatovat, že četnost supervizních setkání se odvíjí od potřeb supervidovaných, tedy od velikosti týmu či organizace a jejich zakázek. Ve své profesní praxi se setkáváme s týmy, které využívají deseti supervizních setkání v jednom kalendářním roce a naopak jsou týmy, které by byly spokojené s jedním supervizním setkáním za rok. Jsme zastánci kontinuálně provázané a pravidelně se opakující četnosti supervizních setkání, a to minimálně v počtu 4 supervizních setkání v roce.

Místo supervizního setkání

Se svými supervizními týmy či organizacemi, případně s jednotlivci, se setkáváme v místě jejich působení, v naší organizaci či v neutrálním prostředí. Místo pro supervizní setkání je výsledkem vzájemné dohody všech zúčastněných, tedy zadavatele, supervidovaných i supervizora. Z provozních důvodů není někdy možné využívat místo setkání mimo působení organizace, jsme však zastánci využití neutrálního prostředí mimo pracoviště s cílem zajištění nerušeného prostředí pro využití supervizní podpory. Neutralita prostředí, stejně tak jako supervize samotná, dle nás přispívají i k prevenci syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.

Funkce supervize

Z našich dosavadních profesních zkušeností vystupuje jakožto nejčastěji pozitivně ceněná funkce supervize funkce podpůrná, kdy mám supervidovaný jedinec či tým možnost podělit se o svoji profesní zátěž, v bezpečném a důvěrném prostředí sdílet svá dilemata či otazníky profesní praxe. Na podpůrnou funkci navazuje funkce vzdělávací, kdy mohou být supervidovaní obohacení o nové informace, dovednosti, zkušenosti, pohledy či řešení. Tyto dvě funkce pak zastřešuje funkce řídící, respektive sebeřídící, kdy supervidovaný může na základě výstupů a doporučení ze supervizního setkání změnit či ovlivnit svoji profesní praxi, a to např. tím, že změní přístup ve vztahu ke klientovi.

Supervizní témata a jejich zpřehledňování

Za výběr témat, tedy nositele zakázky, je v supervizním procesu zodpovědný supervidovaný. Supervizor podporuje definování zakázky supervizního setkání a  její směřování k výsledku či cíli. Supervidovaný je zodpovědný za téma a supervizor za proces. V týmu supervizorů Alternis se nám osvědčila vizualizace témat za využití flipchart záznamu v průběhu supervizního setkání, kdy za spoluúčasti  supervidovaných zpřehledňujeme jejich sdělení od definované zakázky po inspirace  do praxe či k zpřehledňování dílčích záležitostí, např. mapy systému rodiny či týmu…, zachycení jejich vzájemných vztahů.  K porozumění daným tématům využíváme techniky mentálního mapování, transakční analýzy (dítě, rodič, dospělý – autorita, oběť, zachránce), poznatků systemických zákonitostí, komunikačních či inspiračních karet, sady projektivních koláží apod.  Zkušeností zažitých se supervizními technikami mohou supervidovaní využívat i v přímé práci s klienty.

Přínosy supervize

Se supervidovanými týmy průběžně vyhodnocujeme přínosy supervizních setkání, a to vždy na konci supervizního setkání či v hodnotícím setkání na konci kalendářního roku, kdy supervidovaní volí směrem k přínosům supervize slova: podpora, náhled, zpřehlednění, inspirace, nový pohled, řešení, týmová spolupráce, ocenění, poradenství, vzdělávání, konfrontace, vizualizace, důvěra, bezpečí; či sousloví charakteru: nestranný pohled, rozkrytí profesní (týmové) slepoty, prevence vyhoření, odlehčení od zátěže, nejsem v tom sám – mohu se podělit o zátěž, cením si inspirací ostatních v týmu. Ze zpětných vazeb supervidovaných i našeho vlastního vnímání je jednoznačně nejvíce ceněná podpůrná funkce supervize následovaná vzdělávací funkcí a funkcí řídící, respektive sebeřídící, kdy supervidovaní (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogové…) aplikují výstupy ze supervize ve své profesní praxi, a to jak v zájmu klientů, tak i v zájmu svém.

Supervizi poskytuje nestranný odborník s vysokoškolským vzděláním, dlouhodobým výcvikem supervize a profesní praxí v oblasti pomáhajících profesí. V Alternis nabízíme supervizory se supervizní zkušeností v oblasti sociální práce, sociálních služeb a školství.

 

Formy nabízené supervize: individuální, skupinová případová, týmová,
manažerská
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Dokulilová tel. 604 613 233

Mgr. Iva Macková, tel. 739 967 323

e-mail: alternis@alterniszs.cz
Cena: 900 Kč/hod, popř. dohodou